Descobrir el projecte
Construir coneixement amb relacions multi generacionals en el marc de treballs de recerca de secundaria post obligatòria i universitat.

DIMENSIONS TRONCALS

Dimensió innovadora:

Una de les dimensions que ha guiat la construcció d'aquest projecte és el factor de la innovació. A partir dels diferents punts de vista professionals, participació en debats, resultats d'enquestes, desitjos i necessitats que es manifesten entre la generació sènior s'ha arribat a l'estat de la qüestió que posa en evidència la necessitat de valorar i reconèixer el saber d'aquesta generació , que creix, no sols en nombre de persones sinó que es té més saber acumulat per raons de formació, experiència i qualificació professional.
És innovador perquè no parteix de solucions predeterminades sinó que busca alternatives per trobar una nova forma d'actuar que incideixi en els interessos o necessitats de la societat actual de manera i obre noves oportunitats especialment per a la generació sènior que és la que presenta un perfil més diferencial en relació a èpoques anteriors.

El projecte incideix, doncs, en un canvi de perspectiva perquè proposa, a diferència d’altres accions que es realitzen, en focalitzar els objectius en els sabers i experiències acumulades al llarg de la vida i no propostes cap la salut física o l'oci. Es vol donar resposta a l’interès d'estar a la societat de forma més activa en un espai reconegut de sabers i poder continuar influint en espais de debat del coneixement, participant en projectes, compartint competències fet que no priva de compatibilitzar el temps amb altres interessos.

Dimensió socialitzadora:

Les relacions personals i grupals si no és donen agrupades per col·lectius determinats sinó de forma més àmplia s'emmarquen en la teoria dels sistemes (Bronfenbrenner, (1979) que parteix de la idea que el context general és el lloc on és possible la construcció de relacions i de vincles que es generalitzen als altres sistemes que envolten a les persones i són el marc que permet analitzar, comprendre i enfortir els processos d'adaptació.

La dimensió socialitzadora del projecte és clara doncs incideix en les relacions entre diferents generacions: 

Júnior, sènior i les generacions intermèdies, es donin en el marc del sistema educatiu o de la comunitat, per potenciar la cooperació en el procés de construcció del coneixement, mentorizant els treballs de recerca, fet que ha de revertir en la millora de la mateixa societat ja que el coneixement no s'oblida ni s'estanca sinó que es construeix de forma continuada amb la col·laboració de totes les persones.

Afavorint la comunicació amb les relacions entre totes les generacions, es contribueixi a la transformació social a través de la perspectiva dels diferents actors, ampliant la mirada actual cap a aquests col·lectius, contribuir al respecte mutu i conviure perquè no es distanciïn els vincles amb activitats específiques en espais diferencials.
La contribució i implicació en els treballs d'investigació que realitzen les persones que pertanyen a la generació jove o intermèdia, en el marc de la formació reglada o d'institucions d'estudi, possibilita ampliar el catàleg de temàtiques i coneixements d'investigació i permet reforçar els vincles socials, incrementar el coneixement de totes les generacions amb l’intercanvi que es va produint.
D'aquesta manera aquesta cooperació repercuteix en benefici de totes les generacions i afegeix valor als processos d'aprenentatge que es realitzen. 

Cada generació té el seu rol ben definit: 

La generació júnior protagonista dels treballs de recerca ampliarà el repertori de temes d'estudi que pot oferir el centre on estan cursant la seva formació. La generació professional: professorat o agents de la comunitat tutoritzen el treball de l'alumnat tant del plantejament com del seguiment, assumpció de responsabilitats, l’execució, planificació i avaluació del treball i es comunica amb la persona sènior, a fi de coordinar el suport que es pot donar.
Aquest projecte incideix, doncs, en dos aspectes fonamentals:
  • Increment de la xarxa relacional afavorint els vincles entre generacions en un context en què normalment no es donarien i crea un nou escenari que pot afavorir un millor coneixement mutu entre joves i grans i un intercanvi de punts de vista en relació al món que comparteixen i en el qual conviuen i cada generació aporta els seus coneixements el que permet el reconeixement, posar valor al capital cultural, optimitzar el saber experimentat de la gent gran, oblidat en molts casos i optimitzar l'experiència que al llarg de la vida professional o personal han anat acumulant, el que ha de poder revertir com talent acumulat en l'entorn social.
  • Disminució d'estereotips que es donen de forma recíproca i que només podran disminuir amb el coneixement mutu i amb una experiència compartida que permeti aprofundir tant en les visions, interpretacions, sabers i maneres de reaccionar. No es tracta d'arribar a acords generals si no d'afavorir la comprensió i potenciar el respecte.
Dimensió identitària afectiva i simbòlica:

Els canvis socials incideixen lògicament en les persones, en el ritme, els estils de vida, en la forma com cadascuna se situa en aquesta societat i com col·lectivament es veuen els grups humans el que incideix en les representacions i atribucions de cada generació percebudes a partir d'imatges i judicis de valor.

Aquests canvis en les percepcions es van produint i són acceptades de forma més ràpida en relació amb la interpretació de la infància, de la joventut, de les imatges corporals, dels objectes (telèfon, cotxes, ...) com els contextos (ciutats , serveis públics ...) la formació, les experiències professionals, els mitjans de comunicació i no de la generació sènior.
El projecte pretén incidir en un canvi de mirada simbòlica per fer visible el potencial d'aquesta generació i els seus interessos, a fi que aquests canvis disminueixin els estereotips que es continuen vinculant amb l'edat i contribuir a la transformació social per veure la vellesa com un procés vital que aporta maduresa a les persones i no com un estat homogeni de caducitat posant més èmfasi al possible desinterès i apatia de les persones, actitud que pot donar-se a qualsevol edat canviant els aspectes simbòlics vinculats a altres èpoques i focalitzar la mirada cap al reconeixement dels sabers i l'experiència de les persones de aquestes generacions ja que poden distingir-se diferents trams res homogenis entre ells.

A partir d'aquest enfocament s'anticipa per a la generació sènior com un repte individual i de les institucions i professionals vinculats a la salut i cura incidint en el procés anomenat d'envelliment actiu que com a idea sorgeix de la necessitat de que la societat ofereixi oportunitats per a tothom amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida.
Igualment és sabut que per millorar l'envelliment, la persona ha d'integrar-se i participar en ambients socials amplis i variats per tal de saber-se útil i necessària contribuint a la millora de la comunitat i la creació de riquesa col·lectiva. Quan la persona pot sentir-se útil i respectada, repercuteix en el seu benestar físic i emocional. Amb la participació en els treballs d'investigació de la generació júnior s'incideix en aquest aprenentatge que afavoreix que els sabers de la generació sènior es regenerin i s'actualitzin.

Dimensió participativa:

La metodologia que es proposa per al desenvolupament del projecte és la de la Investigació-Acció Participativa amb les aportacions i la col·laboració de tots els agents implicats.
Aquesta dimensió participativa inclou de forma clara el concepte de ciutadania interpretada no com una relació política ni econòmica de l'individu amb la societat, sinó una forma de comportament i de relació positiva que es diu civisme i que s'ha de donar a l'espai de la vida civil, en institucions com la família, l'escola, els grups d'amistat, l'entorn. El comportament cívic educa i és educat i per tant s'aprèn en el marc de la societat civil i afavoreix que la persona tingui una determinada manera d'estar al món.

Per tant supera la mirada receptora cap als drets i beneficis que es deriven de la condició jurídica individual, per veure la persona des de la seva condició civil que implica, comporta i convida a participar-hi, moure pel bé del col·lectiu, responsabilitzar-se i col·laborar amb els altres en la construcció de la vida en comú. (Walzer, 1996). Aquest enfocament porta a la realització d'activitats concretes, a partir de la lliure decisió i disposició dels col·lectius integrants.
Un projecte que implica les diferents generacions només pot implementar amb la idea de potenciar la ciutadania activa, que resulta ser una "escola de civilitat" i juga un paper revitalitzador de la cultura social i tenen un efecte educatiu a la comunitat alhora que permet, a totes les persones implicades, desenvolupar-se en la societat de la qual forma part, sentir-se bé en realitzar accions que són valorades, prendre part en projectes comuns, estar en el món de forma activa, el que afavoreix el reconeixement, la convivència i ser no només usuari de serveis, per dret, sinó agent actius per al canvi.

El projecte, en el marc d'aquesta dimensió, promou que les persones que el realitzen, es comprometin com a subjectes actius, en formular noves propostes i prendre decisions que millorin l'optimització dels aprenentatges i dels coneixements per a totes les persones que participen i aconseguir el canvi d'actituds de totes les generacions perquè en un futur aquest enfocament sigui una manera habitual de viure compartint els sabers i les experiències de totes les generacions.

Dimensió col·laborativa amb altres projectes sectors de la societat:

Una altra de les dimensions troncals d'aquest projecte és la seva vinculació amb altres projectes o programes que es desenvolupin en el context on s'implementa i que impliquin altres persones, institucions o sectors que busquin la millora de la societat i potenciïn els canvis que incideixen en totes les generacions.
En aquest sentit es pot comprovar que hi ha una clara vinculació amb projectes relacionats amb la salut i el benestar com una de les manera de potenciar la salut ja que no és només l'absència de malaltia sinó fomentar el benestar. En aquest sentit es parlarien igualment de salut mental, salut social per tant seria el benestar de la persona en tots els aspectes de la seva vida.
La vinculació amb projectes culturals és igualment fonamental i amb la relació en projectes de recerca es comprenen tots els aspectes culturals, històrics, socials, tècnics .. que puguin generar-se el que permet no perdre la memòria històrica i aprofundir en la riquesa cultural de la comunitat.

Dimensió temporal:

En el moment en què es planteja la implementació del projecte es busca, lògicament la dimensió temporal que permet comprendre l'abast a curt, mitjà i llarg termini que pot tenir i sobretot valorar aquelles urgències o aspectes que tenen major recorregut.
Aquest projecte no es realitza com un programa sinó com una nova forma de veure i d'actuar pel que fa a la construcció de coneixement de forma compartida, col·laborativa i permanent a partir de les relacions entre les diferents generacions. En aquest sentit hi ha una visió reactiva perquè mira com incidir i en quin sentit, per canviar la realitat de manera que pugui ser permanent i fruit d'un progrés.
A causa de la magnitud del canvi que pot representar aquesta manera de relacionar-se i d'avançar en l'aprenentatge i el coneixement entra de forma lògica la visió preactiva, com a preàmbul de l'acció ja que es pretén analitzar i preveure les dificultats, oportunitats, recursos per preparar per al canvi els que poden evitar dificultats fracassos i en definitiva la no realització d'un projecte.
Finalment el projecte té una visió proactiva ja que a més d'actuar per a la millora prevista està en el procés la necessitat de revisar amb les persones protagonistes, amb les institucions i amb el teixit social els canvis que poden haver ocorregut i en els possibles ajustos per millorar totes les dimensions del projecte.

Dimensió programàtica: objectius per a cada col·lectiu:

Finalment a partir de l'exposició dels principis que donen fortalesa al projecte lògicament es concreta la dimensió programàtica del procés per a la seva execució: per això serà important formular, de manera clara, els principals objectius, evitant una estructura que pugui dificultar la seva comprensió.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies