RECULL DE TEMES QUE S'OFERTEN
Es mostren els temes dels que tenim persones Sèniors disposades a fer el mentoratge de treballs de recerca.
Atès que la temàtica és molt amplia per poder tenir coneixement de tot, es concreta en quins aspectes hi ha aquest coneixement de manera que permeti poder concretar i centrar el treball que calgui fer.
A mesura que hi hagi persones amb altres coneixement s'aniran incorporant a l'apartat corresponent.

CIÈNCIA

Considerant la complexitat d’aquest camp de coneixement les persones mentores ofereixen el seu coneixement i experiència en aspectes que poden afavorir una aproximació més concreta i a la vegada guiar les demandes que fa l’alumnat que, lògicament, tenen una visió molt amplia i genèrica o massa puntual..
Es  concreten en els següents aspectes en els que poden acompanyar per tal d’aprofundir en el seu treball de recerca.
 
Termografia:

La termografia  és una tècnica que permet mesurar  temperatures exactes a distància i sense necessitat d'estar en contacte amb l'objecte a estudiar. Degut a la seva complexitat i amplitud demana un coneixement específic que cal organitzar per tal de poder portar a terme el treball de recerca.

Gestió medi ambiental: Depuradores: 

La Gestió mediambiental té una complexitat tal que requereix no afrontar tot el que comporta el Sistema de Gestió Ambiental o (SGA)  com a sistema estructurat de gestió, integrat en l'activitat de gestió total de l'organització, que inclou l'estructura organitzativa, la planificació de les activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, processos i recursos per a desenvolupar, implantar, portar a terme, gestionar i actualitzar els compromisos en matèria de protecció ambiental (política ambiental). És un instrument de caràcter voluntari dirigit a empreses o organitzacions, que volen garantir un nivell de protecció del medi ambient   en la seva activitat. El seu objectiu és millorar el comportament ambiental de l'entitat, en àmbits com l'ús de recursos, les emissions a l'atmosfera, la generació de residus   entre d'altres.
 
Energia i canvi climàtic:

El model energètic és un dels aspectes claus del debat ecologista amb importants implicacions territorials i que ha esdevingut una responsabilitat a abordar davant el repte que representa la necessitat d'actuació local contra el fenomen global del canvi climàtic. En aquest sentit hi ha un gran debat social sobre noves infraestructures energètiques i sobre la planificació i necessitat d'actuació global envers la nostra contribució a l'encalentiment global, partint d'una societat que basa el seu parc de generació elèctrica majoritàriament en el carbó, amb una dependència energètica  (recursos energètics extern derivats del petroli) de gairebé el 98% i una implantació minsa, i dictada pels interessos econòmics i no per la planificació energètica responsable, de les energies renovables.

Hª Ciència i la tècnica:

El coneixement de la Historia de Ciència i la tècnica  permet comprendre l’evolució i descobriments tecnològics i els processos que s’han seguit abans d’arribar a poder disposar dels instruments i avenços actuals. També és important conèixer la interrelació que han tingut al llarg de la historia amb la resta d’aspectes de la cultura, la societat, la política, la relació i les ideologies de cada època.
 
Coneixement de les muntanyes:

E
l coneixement de la muntanyes permet fer una anàlisi no sols del nom dels accidents geogràfics o del relleu de cada territori sinó comprendre la seva evolució, aprofitament i  importància per a la vida de les persones que hi habiten.

Ciències químiques:

La química és la branca de la física que estudia la composició, estructura, i propietats de la matèria i els canvis que aquesta experimenta durant les reaccions químiques. L'etimologia de la paraula química prové del baix llatí chimia, de l'àrab kīmiyã´, "pedra filosofal", i aquest, probablement del grec khymeía "mescla de sucs". La ubiqüitat de la química en les ciències naturals fa que sigui considerada com una de les ciències bàsiques. La química és d'importància en molts camps del coneixement, com la ciència de materials, la biologia, la farmàcia, la medicina, la geologia, l'enginyeria i l'astronomia, entre altres.
Els processos naturals estudiats per la química involucren partícules fonamentals (electrons, protons i neutrons), partícules compostes (nuclis atòmics, àtoms i molècules) o estructures microscòpiques com cristalls i superfícies. Com a exemples de reaccions químiques hi ha:
  • La formació de molècules o ions a partir de la col·lisió de dos àtoms.
  • La fragmentació, ionització o canvi d'estructura d'una molècula després de ser irradiada amb llum.
  • L'absorció d'un àtom o molècula sobre una superfície.
  • El fluix d'electrons entre dos sòlids en contacte.
  • El canvi estructural en una proteïna davant l'estímul apropiat.
Enginyeria:

L'enginyeria és l'aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. En l'enginyeria s'utilitzen coneixements de les matemàtiques, les ciències naturals, i d'altres ciències, obtinguts a través de l'estudi, l'experiència i la pràctica, són aplicats amb criteri i amb consciència al desenvolupament de mitjans per a utilitzar econòmicament amb responsabilitat social i basats en una ètica professional, els materials i les forces de la naturalesa per a benefici de la humanitat. Les persones que es dediquen a ella reben el nom d'enginyeres.
L'American Engineers' Council for Professional Development (ECPD, el predecessor de l'ABET) defineix l'"enginyeria" com:
«L'aplicació creativa dels principis científics per a dissenyar o desenvolupar estructures, màquines, aparells, o processos de fabricació, o treballs que els utilitzen sols o combinats, o per a construir o operar amb aquests amb total coneixement del seu disseny; o per a preveure el seu comportament en condicions de funcionament específics; tot respecte de la funció pretesa, l'economia de l'operació i la integritat de la vida i la propietat.»
En els estudis des del punt de vista de l'enginyeria són vàlids alguns mètodes que no ho són als científics, ja que busquen l'obtenció de resultats reals, i es poden permetre aproximacions, valoracions segons l'experiència i aplicacions de diversos mètodes i coneixements (científic, experimental, etc.). Són molt importants els ordres de magnitud, per exemple, i el plantejament de preguntes i de respostes, ja que l'objectiu no és aconseguir el major nombre de xifres decimals d'un resultat sinó una solució a un problema real no plantejat científicament, i que pot tenir per resposta, per exemple, un "sí".

Telecomunicacions:

Una telecomunicació és tota transmissió i recepció de senyals de qualsevol naturalesa, típicament electromagnètiques, que continguin signes, sons, imatges o, en definitiva, qualsevol tipus d'informació que es vulgui comunicar a certa distancia.1
Per metonímia, també es denomina telecomunicació (o telecomunicacions, indistintament) nota 1 a la disciplina que estudia, dissenya, desenvolupa i explota aquells sistemes que permeten aquestes comunicacions; de forma anàloga, l'enginyeria de telecomunicacions resol els problemes tècnics associats a aquesta disciplina.
Les telecomunicacions són una infraestructura bàsica del context actual. La capacitat de poder comunicar qualsevol ordre militar o política de forma gairebé instantània ha estat radical en molts esdeveniments històrics de l'Edat Contemporània -el primer sistema de telecomunicacions modern apareix durant la Revolució Francesa-. Però a més, la telecomunicació constitueix avui dia un factor social i econòmic de gran rellevància. Així, aquestes tecnologies adquireixen una importància com la seva utilitat en conceptes de la globalització o la societat de la informació i del coneixement; que es complementa amb la importància de les mateixes en qualsevol tipus d'activitat mercantil, financera, borsari o empresarial. Els mitjans de comunicació de masses també es valen de les telecomunicacions per compartir continguts al públic, de gran importància a l'hora d'entendre el concepte de societat de masses.
La telecomunicació inclou moltes tecnologies com la ràdio, televisió, telèfon i telefonia mòbil, comunicacions de dades, xarxes informàtiques o Internet. Gran part d'aquestes tecnologies, que van néixer per satisfer necessitats militars o científiques, ha convergit en altres enfocades a un consum no especialitzat anomenades tecnologies de la informació i la comunicació, de gran importància en la vida diària de les persones, les empreses o les institucions estatals i polítiques.

Telemàtica:

Encara que usualment s'empra la concepció simplista de la Telemàtica com la mera aplicació de les telecomunicacions i de la informàtica sobre la transmissió d'informació a llarga distància, la Telemàtica inclou en realitat un camp més ampli i engloba l'estudi, disseny, gestió i aplicació de les xarxes i serveis de comunicacions, per al transport, emmagatzemament i processament de qualsevol tipus d'informació (dades, veu, vídeo, etc.), incloent així, els següents plans:
  • El pla d'usuari, on es distribueix i processa la informació entre les aplicacions d'usuaris finals
  • El pla de senyalització i control, on es distribueix i processa la informació de control del mateix sistema, i la seva interacció amb els usuaris.
  • El pla de gestió, on es distribueix i processa la informació d'operació i gestió del sistema i els serveis.
Cadascun d'aquests plans s'estructura en subsistemes denominats entitats de protocol, que al seu torn s'ubiquen segons la seva funcionalitat en diversos nivells. Aquests nivells són agrupacions de funcionalitat, i segons el model d'Interconnexió de Sistemes Oberts (OSI) de l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) es componen de: nivell físic, nivell d'enllaç, nivell de xarxa, nivell de transport, nivell de sessió, nivell de presentació i nivell d'aplicació.

Matemàtica:

Les matemàtiques o la matemàtica1 (del llatí matemàtic, i aquest del grec μαθηματικά, derivat de μάθημα, 'coneixement') és l'estudi de les propietats i relacions entre entitats abstractes com a números, figures geomètriques o símbols.
La matemàtica en realitat és un conjunt de llenguatges formals que es poden utilitzar com a eina per plantejar problemes de manera no ambigua en contextos específics. Per exemple, el següent enunciat podem dir-ho de dues maneres: X és major que Y e I és major que Z, o forma simplificada podem dir que X> Y> Z. Aquest és el motiu pel qual les matemàtiques són tan sols un llenguatge simplificat amb una eina per a cada problema específic (per exemple 2 + 2 = 4).
Les ciències naturals han canviat un ús extensiu de les matemàtiques per explicar diversos fenòmens observables, tal com va expressar Eugene Paul Wigner (Premi Nobel de física en 1963): 2
La gran utilitat de les matemàtiques a les ciències naturals és una cosa que esborra el misteri, i no hi ha explicació per a això. No és en absolut natural que existeixin "lleis de la natura", i molt menys que l'home sigui capaç de descobrir-los. El miracle de l'apropiat que resulta el llenguatge de les matemàtiques per a la formulació de les lleis de la física és un meravellós que no comprenem ni ens merèixer.
Mitjançant l'abstracció i l'ús de la lògica en el raonament, les matemàtiques han evolucionat basant-se en les comptes, el calcul i les mesures, juntament amb l'estudi sistemàtic de la forma i el moviment dels objectes físics. Les matemàtiques, des dels seus inicis, han tingut un fi pràctic.
Les explicacions que es van recolzar en la lògica van aparèixer per primera vegada amb la matemàtica hel·lènica, especialment amb els Elements d'Euclides. Les matemàtiques van seguir desenvolupant-se, amb contínues interrupcions, fins que en el Renaixement les innovacions matemàtiques interactuaron amb els nous descobriments científics. Com a conseqüència, va haver-hi una acceleració en la recerca que continua fins a l'actualitat.
Avui dia, les matemàtiques s'utilitzen a tot el món com una eina essencial en molts camps, entre els quals es troben les ciències naturals, l'enginyeria, la medicina i les ciències socials, i fins i tot disciplines que, aparentment, no estan vinculades amb ella, com la música (per exemple, en qüestions de ressonància harmònica). Les matemàtiques aplicades, rama de les matemàtiques destinades a l'aplicació del coneixement matemàtic a altres àmbits, inspiren i fan ús dels nous descobriments matemàtics i, de vegades, condueixen al desenvolupament de noves disciplines. Els matemàtics també participen en les matemàtiques purs, sense tenir en compte l'aplicació d'aquesta ciència, tot i que les pràctiques d'ús de les matemàtiques pures solen ser descobertes amb el pas del temps.

Física:

La física (del grec φυσικός (phusikos), 'natural' i φύσις (phusis), 'natura') és la ciència que estudia la natura en el seu sentit més ampli, ocupant-se del comportament de la matèria i l'energia, i de les forces fonamentals de la natura que governen les interaccions entre les partícules. Fou anomenada filosofia natural fins a finals del segle XIX. Els físics estudien un ampli espectre de fenòmens físics: des de les partícules subatòmiques, que formen la matèria ordinària (física de partícules), a l'univers com un tot (cosmologia).
Els descobriments de la física troben aplicació en totes les altres ciències naturals, ja que la matèria i l'energia són els components bàsics del món natural. Algunes de les propietats estudiades en física són comunes a tots els sistemes materials, com la conservació de l'energia. Aquestes propietats són sovint anomenades lleis físiques. De vegades s'ha dit que la física és la ciència fonamental, perquè les altres ciències (biologia, química, geologia, etc.) tracten amb determinats tipus de sistemes materials que obeeixen les lleis de la física. Per exemple, la química és la ciència de les molècules i els compostos químics que aquestes formen en grans quantitats. Les propietats dels components químics vénen determinades per les propietats de les molècules, les quals són descrites amb precisió per distintes àrees de la física com la mecànica quàntica, la termodinàmica i l'electromagnetisme.
La física està estretament relacionada amb les matemàtiques. Les matemàtiques proporcionen a la física el llenguatge i les eines necessàries que permeten obtenir una formulació precisa (quantitativa) de les lleis físiques i els fenòmens que aquestes impliquen. Això, de retruc, fa possible que es puguin verificar (o descartar) els resultats predits experimentalment.
Les teories físiques són gairebé sempre expressades en forma de relacions matemàtiques, i les matemàtiques requerides acostumen a ser més complicades que les d'altres ciències. Una diferència bàsica entre física i matemàtiques és que la física s'ocupa, en última instància, de les descripcions del món material, mentre que les matemàtiques tracten amb abstraccions que no depenen d'aquest. Val a dir que la distinció no sempre és òbvia: hi ha una gran quantitat d'investigació a mig camí entre física i matemàtiques, coneguda amb el nom de física matemàtica, dedicada a desenvolupar l'estructura matemàtica de les teories físiques. Tanmateix, aquesta unió entre matemàtiques i física amaga un aspecte ben sorprenent, i és que la física també fa les seves aportacions a les matemàtiques.

Geogebra:

és un programa lliure interactiu que combina geometria, àlgebra i càlcul. El seu ús és primordialment l'educatiu tant a l'escola primària com a la secundària o a la universitat. GeoGebra és un programari de geometria dinàmica. Les construccions geomètriques (punts, vectors, segments, rectes, polígons, seccions còniques, funcions...) fetes amb aquest programa es poden canviar dinàmicament després. Els elements es poden introduir i modificar directament a la pantalla, o mitjançant la línia d'ordres; a més, el GeoGebra té la capacitat d'assignar-li variables a nombres, vectors i punts, pot calcular derivades i integrals de funcions de forma simbòlica i té incorporat un complet i avançat conjunt de comandaments matemàtics i estadístics.
El GeoGebra no només pot ser utilitzat de la forma clàssica per realitzar construccions o dibuixar gràfiques, sinó també per fer conjectures i realitzar investigacions.

Enginyeria de l’Energia,

Dóna una clara visió de l'energia: eficiència, estalvi, gestió, generació, elements i mercat energètic. Formació en recursos energètics; emmagatzematge d’energia; gestió energètica; ordenació dels sectors energètics; integració energètica; generació, transport i distribució d'energia, i control de sistemes energètics. Aprendràs a analitzar els criteris de sostenibilitat, eficiència global i ètica professional que han de permetre a particulars, empreses i institucions implementar polítiques energètiques d'estalvi i racionalitat en l'ús de l'energia. Així mateix, coneixeràs en profunditat, a més de les energies convencionals, les renovables: eòlica, solar, tèrmica, fotovoltaica, biomassa, geotèrmica, mini hidràulica, biogàs, biocarburants, hidrogen o cèl·lules de combustible, entre d’altres.

Ciència i filosofia:

La filosofia científica implica un sistema cognitiu les parts coincideixen, o són compatibles, amb les diverses branques de la ciència experimental. El coneixement filosòfic del passat s'ha anat restringint a mesura que creixia i es consolidava la ciència, quedant, però, la possibilitat d'integrar tot el coneixement existent en la forma utilitzada pels realitzadors dels antics sistemes filosòfics.
La síntesi del coneixement és essencial, ja que hi ha una diferència important entre conèixer i comprendre, sempre que assignem a la paraula "conèixer" la simple disponibilitat d'informació parcial, mentre que assignem la paraula "comprendre" a la integració de tots els coneixements sota una síntesi organitzada, o sistema cognitiu.

Comunicació multimèdia:

Multimèdia és un sistema que utilitza més d'un mitjà de comunicació al mateix temps en la presentació de la informació, com el text, la imatge, l'animació, el vídeo o el so. Podem qualificar de multimèdia, a més a més, els mitjans, electrònics o d'altra mena, que permetin presentar i emmagatzemar contingut multimèdia. El concepte de multimèdia interactiu fa referència a quan l'usuari té control sobre la presentació del contingut, és a dir, llibertat d'escollir què vol veure i quan ho vol veure. La presentació lineal, en canvi, obliga l'usuari a visualitzar els continguts de manera preestablerta. Quan s'utilitza el terme en l'àmbit de la informàtica, es refereix a l'ús del software i hardware per emmagatzemar i presentar continguts, generalment combinant text, imatges fixes, so i vídeo. Aquestes darreres aplicacions tecnològiques són les que realment han fet popular aquest terme.

informàtica:

La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En el que avui dia coneixem com a informàtica hi influeixen moltes de les tècniques i de les màquines que l'home ha desenvolupat durant la història per donar suport i potenciar les seves capacitats de memòria, de pensament i de comunicació. D'entre aquestes màquines cal destacar l'ordinador.
 
En la informàtica hi convergeixen els fonaments de les ciències de la computació, la programació i les metodologies pel desenvolupament de programari, així com els tòpics selectes d'electrònica. S'entén per informàtica la unió sinèrgica del còmput i de les comunicacions.
La informàtica s'utilitza en múltiples tasques, per exemple en l'elaboració de documents, en el control de processos i robots industrials, en telecomunicacions i vigilància, en el desenvolupament de jocs, etc.

Control de qualitat:

El control de qualitat és el conjunt de programes, tècniques i accions que es realitzen, ja siguin a través d'anàlisis, tests o altres eines de Control de gestió disponibles per tal de detectar defectes existents en productes, processos o serveis.
Un cop recollida tota la informació possible, el control de qualitat es basa en l'anàlisi i interpretació de dades per assegurar que els productes o serveis finals estiguin dissenyats i es produeixin per tal de satisfer els requisits i especificacions demandades per tots els usuaris, i no només l'usuari final.
A partir del moment en què l'oferta supera la demanda és quan el terme "qualitat" pren protagonisme davant la producció, ja que el client té on escollir. Cal destacar el procés d'autocontrol, el control per part dels operadors de les peces fabricades, que fomenta la sensació de responsabilitat, obté una millora de la qualitat i una disminució dels costos

Ecologia:

com a disciplina científica abasta àrees com l'estudi de: processos globals (dalt), hàbitats marins i terrestres (centre) i interaccions interespecífiques (depredació i pol·linització) (baix). És la part de la biologia que estudia les interaccions dels éssers vius entre ells i amb llur medi; és la biologia dels ecosistemes. També es pot definir com l'estudi científic de les distribucions, l'abundància i les relacions dels organismes i les seves interaccions amb el medi ambient. el concepte d'ecologia, terme compost de les paraules gregues οικος (oikos: casa, habitatge, llar) i λόγος (logos: coneixement, ciència, raó). En un principi, Häckel entenia per ecologia la ciència que estudia les relacions dels éssers vius amb el seu medi ambient, però més tard va ampliar aquesta definició a l'estudi de les característiques del medi, que també inclou el transport de matèria i energia i la seva transformació en les comunitats biològiques.
Entren dins el camp de l'ecologia l'estudi de les poblacions de plantes i animals, de les comunitats de plantes i animals i dels ecosistemes. Un ecosistema representa la xarxa de relacions entre els organismes a diferents nivells d'organització. Els ecòlegs s'interessen per qualsevol forma de biodiversitat, des del paper dels bacteris en el reciclatge dels nutrients als efectes de la selva tropical en la dinàmica de l'atmosfera terrestre. La disciplina de l'ecologia va emergir de les ciències naturals durant el segle xix. L'ecologia no és sinònim de medi ambient o d'ecologisme, i també es diferencia de les ciències ambientals. L'ecologia també està estretament relacionada amb disciplines com la fisiologia, l'evolució, la genètica i l'etologia.
Hi ha moltes aplicacions pràctiques de l'ecologia dins el camp de la biologia de la conservació, el control dels aiguamolls, la gestió dels recursos naturals (agricultura, silvicultura, pesca), la planificació de ciutats sostenibles (ecologia urbana), la salut pública, l'economia, i en general, les ciències bàsiques i aplicades; proporciona un marc conceptual per a la comprensió i la investigació de la interacció social humana (ecologia humana).

Ecosistemes:
 
Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius (biocenosi) i el medi físic on es relacionen (biòtop), les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes.
Un ecosistema té en compte les complexes interaccions entre els organismes (plantesanimalsbacterisalguesfongs i d'altres) que formen la comunitat (biocenosi) i els fluxos d'energia (endosomàtica i exosomàtica) i materials que la travessen.Aquestes interaccions entre els organismes es donen mitjançant el que s'anomena xarxa tròfica o xarxa alimentària, que és una sèrie de cadenes alimentàries o tròfiques íntimament unides que s'estableixen de manera lineal entre organismes que pertanyen a diferents nivells tròfics.  

Dones i Ciència: 
 
La discriminació de les dones en el món de la ciència:


Veure també enginyeria, biociències,
Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies